מכרז  מספר 2/2017 - מתן שירותי אחזקה למערכות ביטחון באצטדיון סמי עופר חיפה.

 

****

השתתפות במכרז כפופה לתשלום דמי השתתפות במכרז בסך 500₪. משתתף המתעתד להגיש הצעה במכרז, יגיע למשרדי הנהלת החברה ברחוב רוטנברג 2 אצטדיון סמי עופר חיפה קומה 5 בין השעות : 08:30-15:30, ויוכל לקבל לידיו את מסמכי המכרז לאחר ששילם את דמי ההשתתפות בהעברה בנקאית לחשבון החברה בבנק הפועלים סניף 562 חשבון 147802. בבואו לקבל את מסמכי המכרז על המשתתף להציג אישור על ביצוע ההעברה הבנקאית כאמור לעיל.

עלות דמי ההשתתפות במכרז, וכן כל הוצאה מכל סוג אשר תוצא בקשר עם ההשתתפות במכרז, לא יוחזרו בכל מקרה שהוא, לרבות אם בחר המשתתף להימנע מהגשת הצעתו, אם תדחה ההצעה או אם יבוטל המכרז, מכל סיבה שהיא. מודגש בזאת כי אין בקבלת דמי ההשתתפות במכרז משום הכרה או הכרזה על כשירותו או התאמתו של כל גוף לביצוע השירותים או על עמידתו בתנאי המכרז.

מובהר כי תשלום דמי ההשתתפות במכרז על ידי המציע הוא תנאי מוקדם (תנאי סף) להגשת הצעת המציע במכרז. לא ניתן להעביר זכות זו למשתתף אחר אלא בהסכמת החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

  • עיון במסמכי המכרז

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה בתיאום מראש בטלפון – 04-3002301.

עמותה לתיירות